Innkalling til ekstraordinært årsmøte


Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Eidskog rådhus, kommunestyresalen, mandag 19. juni 2017 kl. 18.00.

Saksliste

1. Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.

3. Vedtektsendring § 12 Styret og daglig leder

§ 12 i gjeldende vedtekter lyder slik:

Foretaket skal ha et styre som består av 6 medlemmer, hvorav 5 er valgt av det ordinære årsmøtet, mens det 6. medlem er den til enhver tid fungerende ordfører i Eidskog. I tillegg velges det tre varamedlemmer til styret.

Styrets leder velges av årsmøtet for 1 år. Øvrige styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Varamedlemmer til styret velges av årsmøtet for 1 år. Styret velger selv nestleder.

Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt 3 styremedlemmer er til stede.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret ansetter lagets medarbeidere, fastsetter lønn og utarbeider arbeidsinstruks.

Samvirkeforetaket forpliktes ved styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Årsmøtet kan fastsette nærmere instruks for styrets virksomhet.

Styrets godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

Foretaket skal ha en daglig leder som ansettes av styret.

Som det framgår av gjeldende vedtekter inngår altså ordføreren i Eidskog som fast medlem av styret. Dette kan i en del sammenhenger være uheldig i forhold til habilitet når saker som angår vannverket skal behandles i kommunen.

For å unngå habilitetsproblematikken ønsker styret derfor å endre § 12 til å lyde slik:

Foretaket skal ha et styre som består av 5 medlemmer. I tillegg velges det tre varamedlemmer til styret.

Styrets leder velges av årsmøtet for 1 år. Øvrige styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Varamedlemmer til styret velges av årsmøtet for 1 år. Styret velger selv nestleder.

Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt 3 styremedlemmer er til stede.

Den til enhver tid fungerende ordfører i Eidskog har møte- og talerett i styrets møter og skal innkalles som observatør til alle styrets møter.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret ansetter lagets medarbeidere, fastsetter lønn og utarbeider arbeidsinstruks.

Samvirkeforetaket forpliktes ved styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Årsmøtet kan fastsette nærmere instruks for styrets virksomhet.

Styrets godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

Foretaket skal ha en daglig leder som ansettes av styret.

Styret, Kroksjøen Vannverk SA


Siste innlegg
Arkiv